ikonka k textu doprava zdarma
DOPRAVA ZDARMA

od 8 000 Kč

SANIT all – PROFI

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie:
Popis

Popis

Bezchlórová dezinfekce povrchů a ploch

Koncentrovaný tekutý dezinfekční prostředek určený pro všechny omyvatelné plochy, povrchy a vybavení ve zdravotnických zařízeních (možné používat i v přítomnosti lidí), v potravinářství a veřejném stravování, v prostředcích hromadné dopravy, veřejných prostorách a jejich zařízeních, i pro dezinfekci prostor pro chov a převoz zvířat. Je vhodný pro všechny voděodolné a omyvatelné povrchy a předměty. Je charakteristický dlouhotrvajícím antibakteriálním, antivirovým a protiplísňovým účinkem. Přípravek je určen pro profesionální použití. Jemně parfémovaný.

Další informace

Další informace

Objem

1 l, 5 l

Obecné informace

Obecné informace

Vlastnosti: V běžných pracovních koncentracích nepoškozuje žádné materiály – je nekorozivní. Ošetřením vznikne na povrchu polymerová vrstva , která zabezpečí dlouhodobou ochranu před mikroorganismy. Ošetřené povrchy nemění barvu, vlastnosti, ani nejsou jinak narušeny. Neobsahuje alkohol, aldehydy, fenoly, estery, žádné tekavé ani leptavé látky. Je nehořlavý. Nemá vedlejší účinky. Povrch bezprostředně po ošetření neomývejte.

Účinky: baktericidní (G+ a G- bakterie), virucidní (včetně Poliovirus, Adenovirus, virus BVDV, Vakcinie Virus), tuberkulocidní, mykobaktericidní (M. terrae, M. avium), fungicidní a algicidní.

Dávkování: Preventivní 30 ml/1 litr vody (2 % roztok); Ložiska infekce 60 ml/1 litr vody (5 % roztok)

Bezpečnost

Bezpečnost

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.

Obsahuje: polyhexamethylen guanidinhydrochlorid; méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky; parfémy; desinfekční prostředky.

Uchovávejte v originálních obalech při teplotě 10-25 °C. Skladovat na suchém a chladném místě. Chraňte před slunečním zářením a mrazem. Může vyvolat alergickou reakci. Zákaz opětovného použití obalu. Nemíchat sjinými dezinfekčními přípravky. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím. Přípravek používat jen k určenému účelu. Likvidujte jako nebezpečný odpad.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Účinná látka: alkyl (C12-C16) benzyl (dimethyl) amonium chlorid 0,25 g/100 g.