ikonka k textu doprava zdarma
DOPRAVA ZDARMA

od 5 000 Kč

SATUR proti plísni

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie:
Popis

Popis

Kapalný dezinfekční přípravek s bělícími účinky, na odstranění plísní, řas a hub s okamžitým účinkem.
Je vhodný na omítky, zdivo, kámen, přírodní dřevo, keramiku, obklady, sklo, plasty, laminát, silikon, gumu,
teflon, nerez a chromované povrchy.

Obecné informace

Obecné informace

Složení: méně než 5%: bělicí činidla na bázi chloru – chlornan sodný (35g aktivního chloru/1 litr), hydroxid sodný.

Účinná látka: Chlornan sodný (EINECS 231-668-3)

Účinky: baktericidní, fungicidní, virucidní, sporicidní

Fyzikální a chemické vlastnosti: kapalina světle žluté barvy s charakteristickou vůní po chloru, pH 1% roztoku < 14 Použití: Na napadená místa nastříkejte přípravek ze vzdálenosti 15 cm a nechte působit. Po 30 minutách ošetřené místo opláchněte vodou nebo přípravek nechte zaschnout. Plíseň před postřikem mechanicky neodstraňujte, aby nedošlo k rozptýlení nebezpečných výtrusů. Při silném napadení postup několikrát zopakujte.

Snášenlivost: Nevhodný na hliník, měď, mosaz, bronz, (kovové předměty ihned opláchněte vodou), barevné a lakované dřevo. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Skladování: Skladujte ve svislé poloze! V suchu, odděleně od potravin.

Bezpečnost

Bezpečnost

NEBEZPEČÍ: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry/aerosoly. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

Zneškodňování: Přípravek a obal zneškodňujte v souladu s ustanovením zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Zákaz opakovaného použití obalu!